Радчанський ЗДО ”Червона Шапочка”, Радча
Львівська область, Яворівський район

Кошторис

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)
                   
                Затверджений у сумі:
                П'ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок(5 811 900,00 грн)
                                  (сума словами і цифрами)
                   
ПОГОДЖЕНО            
Перший заступник міського голови         Заступник міського голови - директор Департаменту освіти та науки
                (посада)
_____________Вікторія СУСАНІНА      ______________ Вікторія ДРОТЯНКО
              (підпис)  
            ____________________________ 20____ р.
                М.П.    
             
                   
КОШТОРИС 
на 2023 рік
22195180    Радчанський комунальний заклад дошкільної освіти "Червона шапочка"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Івано-Франківська
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Місцевий,
                   
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки,
                   
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
                   
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів*   0611010   Надання дошкільної освіти  )
 
                  (грн)
        Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 498 800,00 313 100,00 5 811 900,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 498 800,00 х 5 498 800,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х     313 100,00 313 100,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 313 100,00 313 100,00
(розписати за підгрупами)             
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 313 100,00 313 100,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)             
 інші надходження, у тому числі:     х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)     х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)     х    
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)     х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 5 498 800,00 313 100,00 5 811 900,00
  КРЕДИТІВ - усього            
0000 0000        
Поточні видатки 2000 5 498 800,00 313 100,00 5 811 900,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 222 800,00   4 222 800,00
Оплата праці  2110 3 461 300,00   3 461 300,00
Заробітна плата 2111 3 461 300,00   3 461 300,00
Грошове утримання військовослужбовців 2112        
Суддівська винагорода 2113        
Нарахування на оплату праці 2120 761 500,00   761 500,00
Використання товарів і послуг 2200 1 258 000,00 313 100,00 1 571 100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 120 000,00   120 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 3 000,00   3 000,00
Продукти харчування 2230 215 800,00 313 100,00 528 900,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 80 000,00   80 000,00
Видатки на відрядження 2250        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 839 200,00   839 200,00
Оплата теплопостачання 2271        
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 3 000,00   3 000,00
Оплата електроенергії 2273 159 400,00   159 400,00
Оплата природного газу 2274 666 100,00   666 100,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 10 700,00   10 700,00
Оплата енергосервісу  2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282        
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700 17 000,00   17 000,00
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730 17 000,00   17 000,00
Інші видатки 2800 1 000,00   1 000,00
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі і нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Кредитування 4000        
Надання внутрішніх кредитів 4100        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Повернення внутрішніх кредитів 4120        
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4121        
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4122        
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123        
Надання зовнішніх кредитів 4200        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Повернення зовнішніх кредитів 4220        
Інші видатки 5000        
Нерозподілені видатки 9000        
                   
                   
                Любов НАГІРНА
            (підпис)    
                   
                Олександра ВАСИЛИК
            (підпис)    
                   
____________________________ 20____ р.              
                   
                   
М.П.***                  
                   
                   
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
                ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118)
                   
                Затверджений у сумі
                П'ять мільйонів триста дев'яносто одна тисяча двісті гривень 00 копійок(5 391 200,00 грн)
                                  (сума словами і цифрами)
                   
ПОГОДЖЕНО            
Начальник фінансового управління         Директор Департаменту освіти та науки
                (посада)
_________________Галина ЯЦКІВ         Ігор МАКСИМЧУК
                (підпис)           (підпис)    
            ____________________________ 20____ р.
                М.П.
                   
                   
КОШТОРИС 
на 2021 рік
22195180 Радчанський комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Червона шапочка"
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Івано-Франківськ
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету Місцевий,
                   
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки,
                   
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
                   
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)*   0611010   Надання дошкільної освіти  ).
 
                  (грн)
        Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 113 700,00 277 500,00 5 391 200,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 113 700,00 х 5 113 700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х     277 500,00 277 500,00
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 277 500,00 277 500,00
(розписати за підгрупами)             
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 277 500,00 277 500,00
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)             
 інші надходження, у тому числі:     х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)     х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)     х    
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)     х    
    х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 5 113 700,00 277 500,00 5 391 200,00
  КРЕДИТІВ - усього            
Поточні видатки 2000 5 113 700,00 277 500,00 5 391 200,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4 150 800,00   4 150 800,00
Оплата праці  2110 3 402 300,00   3 402 300,00
Заробітна плата 2111 3 402 300,00   3 402 300,00
Грошове утримання військовослужбовців 2112        
Суддівська винагорода 2113        
Нарахування на оплату праці 2120 748 500,00   748 500,00
Використання товарів і послуг 2200 960 900,00 277 500,00 1 238 400,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 77 000,00   77 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 100,00   1 100,00
Продукти харчування 2230 225 500,00 277 500,00 503 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 36 700,00   36 700,00
Видатки на відрядження 2250 3 000,00   3 000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 615 600,00   615 600,00
Оплата теплопостачання 2271        
Оплата водопостачання і водовідведення 2272        
Оплата електроенергії 2273 80 800,00   80 800,00
Оплата природного газу 2274 534 100,00   534 100,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 700,00   700,00
Оплата енергосервісу  2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 2 000,00   2 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 2 000,00   2 000,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700        
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730        
Інші видатки 2800 2 000,00   2 000,00
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі і нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Повернення інших внутрішніх кредитів 4123        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
                   
                   
Директор         Любов НАГІРНА
            (підпис)    
                   
Бухгалтер         Олександра ВАСИЛИК
            (підпис)    
                   
____________________________ 20____ р.              
                   
                   
М.П.***                  
                   
                   
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Логін: *

Пароль: *