Радчанський ЗДО ”Червона Шапочка”, Радча
Львівська область, Яворівський район

Річний звіт керівника закладу

                                                                        ЗВІТ КЕРІВНИКА

                              РАДЧАНСЬКОГО  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ

                                                   «ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

                                                            ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

(Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 176, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю.)

                                                                                                                                                    31.05.2021 р.

 

          Дошкільний заклад здійснює свою діяльність згідно з  Конституцією України, законів України:

- «Про освіту»,

- «Про повну загальну середню освіту»

 - «Про дошкільну освіту»,

 -  Базового компонента дошкільної освіти, 

 -  Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 р. №305;

 -   Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 р. №234);

 - Статуту закладу;

- Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності, затвердженого наказом МОН України від 20.04.2015 р. №446;

 - Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ від 17.04.06 р. №298/227 зі змінами від 26.02.13р. №202/165; 

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році»( додаток до листа МОН України від 30.07.2020 № 1\9-411. 

- Постанова МОЗ від 22.09.2020 №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

- Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину».

     Діяльність закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми  дошкільної освіти.       
      Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Діяльність колективу підпорядкована ефективній організації  пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю.                                                                             
          Головна мета  – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.       

Протягом 2020-2021 навчального року у дошкільному закладі функціонувало

5    груп, в яких налічувалось 112 дітей дошкільного віку.

 Із них:

дві  групи – діти старшого віку – 40 дітей;

дві групи – діти середнього віку  - 46 дітей ;

одна група – діти  молодшого віку – 26 дітей.

Кадрове забезпечення закладу:

     Педагогічний колектив налічує  14 осіб, із них:

- 1- директор;

- 1- вихователь-методист

- 8 -  вихователів; 

 -1- музичний керівник,

-1 - інструктор з фізкультури;

-1 –практичний психолог

-1 – асистент вихователя

    Обслуговуючий персонал -  18 чоловік.

Освітній рівень педагогів:

  11  - з повною вищою освітою,  із них 8 – з  вищою дошкільною;

   3  -  з неповною вищою освітою.

Якісний склад педагогічних працівників :

 

Посада

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст

І категорії

Спеціаліст

ІІ категорії

Спеціаліст

Завідувач

      

 

 

 

Вихователь-методист

 

       1

 

 

Вихователі

         2

      2

       1

         3

Асистент

вихователя

 

 

 

         1

Практичн. психолог

 

 

        1

 

Інструктор з фіз-ри

 

 

 

         1

Музичний керівник

 

 

       1

        

 

           З метою активізації творчої професійної діяльності педагогічних працівників, стимулювання їх  якісної роботи,  рівня професійної компетентності,  розвитку творчої ініціативи та підвищення відповідальності за результати педагогічної праці у дошкільному закладі проводиться атестація педагогічних працівників  відповідно до ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930.                   Атестація педагогів здійснюється на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності  працівників. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

       В 2020-2021 навчальному  році  атестувалися вихователі Бриндзей О.Р., Ткачук О.Б., Вацеба О.П.,музичний керівник Олексюк М.В.  За підсумками атестації, яка проходила в онлайн режимі у зв’язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, Бриндзей О.Р.присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  Ткачук О.Б. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії,  Олексюк М.В. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», Вацебі О.П.- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 11 тарифного розряду».

     Протягом навчального року підвищила свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації при  Івано – Франківському ОІППО  в режимі онлайн -  вихователі  Андрусишин Л.Я., Мельник І.Л., Ящишин О.Я., практичний психолог Ткачук Н.М.   

     Освітньо-виховний процес у закладі освіти проводився за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базовим компонентом дошкільної освіти, освітньою програмою закладу.   Суттєвим є те, що на початку навчального року кожен педагог самостійно обирає проблему, над якою працює. Це дає змогу урізноманітнити зміст методичної роботи, ширше використовувати сучасні методи і технології, творчо поєднувати їх у своїй роботі.                                     

       Зміст  методичної роботи дошкільного закладу було визначено річним планом роботи та методичною проблемою  «Впровадження інноваційних технологій в освітньо-виховний процес ЗДО».А також методична робота  спланована на виконання поставлених завдань, а саме:

1.Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти, орієнтуючись на Конвенцію НУШ.

     2.Удосконалення  роботи щодо формування комунікативно- мовленнєвої та математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом  упровадження інноваційних методик і технологій.

     3. Здійснення пошуку та впровадження нових активних форм взаємодії педагогічного колективу із сім’ями вихованців, залучення їх  до  участі  в освітньому процесі дошкільного  закладу.

    4.Формування  в педагогів свідомого  ставлення до  впровадження інновацій.

    5.З метою відстеження професійного зростання педагогів представлення  в методичному кабінеті портфоліо педагогів-новаторів.

     6. Продовження  створення  сприятливих умов для організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами через надання їм якісної корекційно-розвиткової допомоги.

В практику роботи дошкільного закладу  вихователями упроваджувались інноваційні технології:

 • STREAM – освіта – Бриндзей О.Р;
 • використання паличок Кьюізенера – Ткачук О.Б.;
 •  Мнемотехніка  - Григорів Г.Б. та Белей Н.С.
 • Спадщина С.Русової – Ящишин О.Я.;
 • Спадщина В.С.Сухомлинського – Приймак Г.М.
 • Музейна педагогіка – Андрусишин Л.Я.
 • Здоров’язбережувальні технології –  Карпець Р.І.,інструктор з фізкультури.

    Розвитку  творчих здібностей та підвищенню професійної компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних заходів. З дітьми старшої групи  провела заняття  вихователь Ткачук О.Б." Впровадження в практику роботи  паличок КюЇзенер", вихователь середньої групи   Бриндзей О.Р.   - квест «Вчимось робити добрі справи».

Відповідно до річного плану були проведені засідання педагогічних рад, семінари, семінари – практикуми, тематичні тижні, які сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

 На  засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

-  «Розвиток творчих здібностей дітей засобами музики».

-  « Сучасні підходи до формування математичної компетенції дітей дошкільного віку ».

-  «Результативність роботи колективу над методичною проблемою».

     Велика увага приділяється  фізкультурно-оздоровчому  режиму  у  дошкільному закладі, який  спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, розвиток фізичних якостей, забезпечення належного рівня фізичної підготовленості. Інструктор з фізкультури  Карпець Р.І.  продовжує роботу по впровадженню нетрадиційних, альтернативних технологій і методик, спрямованих на зміцнення та відновлення здоров’я дітей.  Зміст  та тематика фізкультурних занять підібрані  інструктором з врахуванням принципів інтеграції різноманітних видів рухової та пізнавальної діяльності. Використання  нетрадиційного інвентаря дозволяє максимально підвищити рівень  рухової активності дітей.

      У кожній віковій групі була організована робота по оздоровчо-профілактичній роботі, під час якої діти мали змогу повправлятися у різних видах та формах роботи з фізичного розвитку. Протягом року проводила цікаві розваги, свята: «Щедрий урожай збирати – це для нас веселе свято», «Козацькому роду- нема переводу», «Як ми коронавірус прогнали», «Небезпечні іменини». Музичний керівник Олексюк М.В. проводила цікаві свята та розваги згідно плану роботи. Зокрема :  Новорічні та Різдвяні свята, День вишиванки, свято Матері, випускні свята у старших групах. Всі проведені заходи висвітлюються на сайті закладу.

    Освітньо – виховна робота  педагогів зі старшими дошкільниками була спрямована  на  формування життєвої компетентності дошкільника,  соціалізації дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.  Вихователь-методист Бриндзей О.Р.  та практичний психолог Ткачук Н.М. провели діагностику  готовності дітей до навчання в школі. Вихователь – методист провела моніторинг рівня сформованості компетенцій дітей за освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти,  отримавши такі результати: із 39 дітей

     - високий рівень  у  16 дітей;

     - середній  рівень- 15 дітей ;

     - низький рівень  -  8 дітей .

 Практичний психолог проводила діагностичне обстеження особистісного розвитку дітей за якими:

 • високий рівень – 8 дітей;
 • вище середнього – 13 дітей;
 • середній              -   14 дітей;
 • нижче середнього – 4 дітей;

     У 2020-2021 навчальному році працювала інклюзивна група, в якій виховувалася дитина із синдромом Дауна. Створена команда психоло-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами розробила індивідуальну програма розвитку дитини, індивідуальний перспективний план роботи на рік. Дитина засвоїла вимоги програми за освітніми лініями, крім освітньої лінії «Мовлення дитини», але відчутній позитивний результат індивідуальної роботи з дитиною, який забезпечувала асистент вихователя Вацеба Л.Б.

        Налагоджена робота  по забезпеченню наступності між дошкільним закладом та школою, проте карантинні обмеження не дали змоги провести екскурсію в школу.    

   Однією з важливих ланок роботи дошкільного закладу є співпраця з родинами наших вихованців. З метою підвищення   психологічної та педагогічної компетентності батьків щодо розуміння  закономірностей розвитку дитини, питань виховання   дошкільнят   вихователі в умовах карантину налагодили тісну взаємодію із батьками вихованців  в режимі онлайн та мобільних додатках. Проводили консультації, розробляли рекомендації, поради. Також на сайті дошкільного закладу розміщена інформація про зарахування дітей до закладу, списки дітей згідно з електронною реєстрацією, фотографії проведеної  робота з дітьми на заняттях та в повсякденному житті.

     Харчування дітей в дошкільному закладі організовано відповідно до інструкції «Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі» затвердженої наказом МОЗ України від 17.04.2006 р №298/227 та наказу  Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України  «Про порядок  організації  харчування дітей у  навчальних  закладах» від 01.06.2005 р.№242\329

     Протягом   року діти одержували 3-х разове харчування (сніданок, обід, підвечірок). В закладі були створені належні умови для харчування дітей різних вікових груп. На харчоблоці в наявності все необхідне  технологічне та холодильне обладнання у достатній кількості.

        В дошкільному закладі  наказом  від 04 лютого 2020 року  впроваджено систему управління безпечності харчових продуктів яка будується на принципах НАССР, визначення критичних точок контролю технологічних процесів, які знаходяться в області неприпустимого ризику, встановлення критичних точок контролю для кожного небезпечного чиннику, в інтервалі котрих небезпечні чинники вимагають контролю, ліквідації або зниження.

    З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюється суворий контроль за умовами та термінами зберігання продуктів, здійснюється їх облік у Книзі складського обліку. Дотримуються вимоги санітарного законодавства щодо строків реалізації продуктів і технології приготування їжі.

      Документація щодо організації харчування ведеться  медичною сестрою Рев’юк Г.І.,завідувачем господарства  Соломовською С.Ф.  відповідно до номенклатури справ. Перспективне меню розроблене і погоджене в управлінні Держпродспоживслужби в Тисменицькому районі.

Журнал обліку виконання натуральних норм заповнюється щоденно, проводиться  аналіз виконання норм за 10 днів.

    Для правильної організації раціонального харчування дітей, на основі перспективного двотижневого меню, аналізу харчування за тиждень та з урахуванням наявності продуктів, відповідно до картотеки страв складаються щоденні меню-розклади, відповідно до затверджених норм харчування. В інформаційних куточках для обізнаності батьків вивішується меню .

     Педагогічні працівники надають великої уваги вихованню культурно-гігієнічних навичок  до та під час вживання їжі. Дотримуються принципів наступності, єдності вимог в дошкільному закладі і в родині. Завідувачем видаються  накази щодо організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.

     У закладі харчуються діти пільгових категорій

- безкоштовно: діти ООС – 5;

- малозабезпечені: 6;

- багатодітні сім’ї (50% від вартості харчування):- 29;

  - дитина, для якої організовано інклюзивну форму навчання .

                Медичною сестрою  закладу здійснюється постійно щоденний контроль за санітарним станом харчоблоку та групових приміщень, за станом кухонного інвентарю, умовами зберігання та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються, за закладкою основних продуктів харчування, правильною їх кулінарною обробкою, правильністю виходу страв і смаковими якостями готової їжі. Регулярно проводиться зняття проб, виставляються добові проби.

      В коморі дошкільного закладу  забезпечено санітарно-гігієнічні умови, продуктів з простроченим строком реалізації немає. Товарне сусідство в холодильниках витримується.

   Продукти для дитячого харчування в дошкільний заклад постачаються відповідно укладених договорів, якісні  і завозяться транспортом постачальників. Всі продукти поступають із сертифікатами якості, гігієнічними висновками.Виконання діючих норм харчування в певній мірі залежить від виділених коштів і тому з основних продуктів норми виконуються  в основному на 65-70%. 

 У період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (СОVID-19) адміністрацією   організовано та впроваджено комплекс протиепідемічних заходів відповідно наказів, листів, рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України  та Міністерства освіти та науки України.                         

Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці». Щорічно між адміністрацією та профспілковим комітетом укладається колективна угода з охорони праці. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носять системний характер. Адміністрацією, педагогічним колективом проводиться  робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу, планується робота зі створення безпечних умов праці, розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму.

    Робота педагогів щодо профілактики дитячого травматизму будується відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Два рази в рік проводяться Тижні безпеки життєдіяльності дітей, протягом яких закріплюються знання та вміння їх  поводитися в надзвичайних ситуаціях.

     Для батьків кожного дня на протязі проведення Тижня безпеки висвітлюються теми, які розглядалися на заняттях, розміщуються поради, рекомендації по формуванню у дітей безпечної поведінки в режимі онлайн.

   Матеріально-технічної база  дошкільного закладу з кожним роком покращується. Завдяки спонсорській допомозі депутата районної ради Я. Єфімчука  було зроблено заміну дверей на харчоблоці у двох групах повністю та частково у 3-ох групах на суму 150 тисяч гривень,   придбано умивальники на 3 групи, унітази, оновлено кухонний інвентар. а також обладнано медичний кабінет, придбано кварцові лампи, безконтактні термометри, миючі засоби, паперові рушники, перекрито дах павільйону групи «Пізнайко». Працівники дошкільного закладу щорічно беруть участь у ремонтних роботах у підготовці закладу до нового навчального року. Завдяки їм, пофарбовано ігрові споруди на дитячих майданчиках, огорожа, проведено поточний ремонт у групах.                                 

       Однак залишаються ще не вирішені проблеми, а саме:

- облаштування спортивного майданчика;

-  придбання павільйона для дітей старшого віку; 

-  заміна каналізаційної системи; 

- проведення капітального ремонту музичної зали та  харчоблоку;

- потребують  заміни дитячі шафи для одягу;

- виготовлення кришок на пісочниці;

     Аналізуючи роботу закладу , створення сприятливих умов для дітей,оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий висновок: що  у ЗДО сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні освітні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини. 

Дякую всім батькам за участь у житті  закладу !

                       

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *